A projektrõl

A parlamentek a legnagyobb hatalmú intézmények közé tartoznak a demokratikus és a nem-demokratikus országokban egyaránt. Ebbõl adódóan a parlament tagjairól, tevékenységükrõl, valamint a törvényhozási folyamatról és annak eredményeirõl szóló információk a legfontosabbak a közszférában. Az átlátható, igazságos és hatékony kormányzás elengedhetetlen része, hogy a parlamenti információk megfelelõ idõben, teljes terjedelmükben és részrehajlás nélkül nyilvánosságra kerüljenek, szabadon hozzáférhetõ és újra felhasználható módon.

A XXI. századi technológiák online formában is publikálhatóvá teszik a parlamenti információkat, ami könnyebb elérhetõséget és felhasználhatóságot biztosít. Nemzetközileg ismert és bevett gyakorlat, hogy az állami szektor az úgynevezett “open data” formátum segítségével hoz nyilvánosságra információkat, ami azt jelenti, hogy semmilyen aránytalan jogi vagy technikai akadálya nem áll a hozzáférhetõségük és újra felhasználhatóságuk útjában.

Jelen projekt célja, hogy számos országban felmérje a parlamenti adatok nyilvánosságát, segítsen növelni e nyilvánosság szintjét, és olyan speciális alkalmazásokat hozzon létre, amelyek a parlamenti adatok felhasználásával növelik a parlamentek tagjainak politikai számonkérhetõségét, illetve az állampolgárok aktív érdeklõdését a politika iránt. 

A projekt jelenleg a következõ országokat illetve nemzeti parlamentjeiket vizsgálja: Albánia (Parlament), Bosnia- Hercegovina (Képviselõház, Nemzetek Háza), Csehország (Képviselõház, Szenátus), Magyarország (Országgyûlés), Koszovó (Országgyûlés), Macedónia (Országgyûlés), Montenegró (Parlament), Lengyelország (Szejm, Szenátus), Serbia (Országgyûlés), Slovakia (Nemzeti Tanács). A jövõben a következõ országokra illetve nemzeti parlamentjeikre is szeretnénk kiterjeszteni a projekt hatáskörét: Örményország (Országgyûlés), Azerbajdzsán (Országgyûlés), Fehéroroszország (Képviselõház, Köztársasági Tanács), Grúzia (Parlament), Moldova (Parlament), Ukrajna (Legfelsõbb Tanács).

Egy összehasonlító felmérés során a fenti parlamentek és kamaráik mindegyike vizsgálat alá került, hogy meghatározzuk az 52 fõcsoportba sorolt parlamenti adatok nyilvánosságát és hozzáférhetõségét a parlamentek weboldalain. A kamarák ezek után egy szigorú és a részrehajlást kizáró módszer segítségével összehasonlításra kerülnek, hogy meghatározzuk az erõsségeket és a gyenge pontokat, illetve azokat az egyes országokban már létezõ speciális technikai megoldásokat, amelyek segítségével csökkenthetjük a más országok esetében felmerülõ hiányosságokat.

A fent említett országok parlamenti adatai nyilvánosságának növelése érdekében létrehoztunk egy közös adatbázist. Ez elsõsorban a parlamentek tagjairól és a plenáris üléseken lezajlott szavazások eredményeirõl szóló információkat, valamint az üléseken elhangzott beszédek leiratait tartalmazza. Létrehoztunk továbbá a hivatalos parlamenti oldalakra alkalmazott web scraper-eket, hogy biztosítsák a szükséges információkat. Ezek a programok rendszeresen töltenek le parlamenti adatokat, amelyeket ezután átalakítunk egy a nemzetközileg elismert Popolo parlamenti adat-szabványon alapuló közös adat-standard szerint.  Az adatbázis egy alkalmazás programozó felületen (API) keresztül érhetõ el. Ez a weboldal példákkal szolgál az ezeken az adatokon alapuló speciális alkalmazásokra is.

Jelen projekt az alábbi szervezetek együttmûködésén alapszik: KohoVolit.eu (Csehország és Szlovákia), CRTA (Szerbia), European Policy Institute Skopje (Macedónia), Fundacja ePanstwo (Lengyelország),K-Monitor (Magyarország), KRIIK (Albánia), Zasto ne (Bosznia Hercegovina). A projektet pénzügyileg a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatja. A projekt a nemzetközi, a parlamenti adatok hozzáférhetõségét, nyilvánosságát és felhasználhatóságát elõsegítõ nemzetközi törekvésekkel összhangban jött létre, amelyek közül kiemelendõ a Nyilatkozat a Parlamenti Nyilvánosságról, egy a parlamenti átláthatóság szabványait és bevált gyakorlatait meghatározó nemzetközi egyezmény, illetve a Poplus, egy együttmûködõ civil programozókat tömörítõ globális szövetség.