O projektu

Parlamenti spadaju u najmo?nije institucije, kako u demoratskim tako i u nedemokratskim zemljama. Zbog toga podaci o narodnim poslanicima, njihovim aktivnostima, procesu dono?enja zakona i njihovom u?inku spadaju u najva?nije podatke koje javni sektor proizvodi. Pravovremeno, nepristrasno, besplatno, kao i objavljivanje ovih podataka u celosti, od klju?ne je va?nosti za transparentno, pravedno i efektivno vr?enje vlasti.

Tehnologije 21. veka omogu?avaju da parlamentarni podaci budu objavljeni na internetu, ?to zna?ajno pove?ava njihovu dostupnost i upotrebljivost. Najbolja me?unarodno priznata praksa podrazumeva objavljivanje informacija nastalih u radu javnog sektora u takozvanom ?open data? formatu, ?to otklanja pravne ili tehni?ke prepreke za pristup podacima i njihovo kori??enje.

Cilj ovog projekta je da istra?i stepen dostupnosti i otvorenosti parlamentarnih podataka u vi?e zemalja, uti?e na pove?anje otvorenosti podataka, i razvije posebne aplikacije koje omogu?avaju kori??enje podataka o radu parlamenata za unapre?enje politi?ke odgovornost narodnih poslanika i u?e??a gra?ana u politici.

Ovaj projekat trenutno obuhvata slede?e zemlje i domove njihovih nacionalnih parlamenata: Albanija (Parliament), Bosna i Hercegovina (House of RepresentativesHouse of Peoples), ?e?ka (Chamber of DeputiesSenate),  Ma?arska (National Assembly), Kosovo (Assembly), Makedonija (Assembly), Crna Gora (Parliament), Poljska (SejmSenate), Srbija (Narodna skup?tina Republike Srbije) , Slova?ka (National Council). U budu?nosti ?emo nastojati da pro?irimo opseg projekta i njime obuhvatimo i slede?e zemlje i domove njihovih parlamenata: Jermenija (National Assembly), Azerbejd?an (National Assembly), Belorusija (House of RepresentativesCouncil of the Republic), Gruzija (Parliament), Moldavija (Parliament), Ukrajina (Supreme Council).

Svaki od ovih parlamentarnih domova je analiziran kroz sveobuhvatnu anketu kako bi se utvrdio stepen pristupa?nosti i otvorenosti 52 najva?nije grupe parlamentarnih podataka na zvani?nim internet prezentacijama parlamenata. Domovi parlamenata su nakon toga pore?eni kori??enjem rigorozne i nepristrasne metodologije kako bi se identifikovale konkretne snage i slabosti, kao i konkretna tehni?ka re?enja za uklanjanje nedostataka u jednoj zemlji koji ve? postoje u drugoj.

Kako bi se pove?ala otvorenost parlamentarnih podataka u gore navedenim zemljama, razvili smo zajedni?ku bazu podataka. Baza pre svega sadr?i podatke o narodnim poslanicima, rezultatima glasanja za vreme plenarnih sednica i transkripte govora odr?anih na plenarnim sednicama. Pored toga, razvili smo i alate za skrepovanje zvani?nih internet prezentacija parlamenata koji objavljuju ove vrste informacija. Ovi alati redovno preuzimaju parlamentarne podatke, a zatim ih konvertuju u standardizovani format zasnovan na me?unarodno priznatom Popolo standardu za parlamentarne podatke. Bazi podataka se mo?e pristupiti koriste?i aplikacioni programski interfejs (API). Ova internet prezentacija tako?e prikazuje primere konkretnih aplikacija razvijenih na osnovu ovih podataka.

Ovaj projekat sprovodi se kroz udru?ene napore slede?ih organizacija: KohoVolit.eu (?e?ka i Slova?ka), CRTA (Srbija), European Policy Institute Skopje (Makedonija), Fundacja ePanstwo (Poljska), K-Monitor (Ma?arska), KRIIK (Albanija), Zasto ne (Bosna i Hercegovina). Finansijski je podr?an od strane Me?unarodnog Visegrad fonda. Projekat podr?ava me?unarodne napore za pove?anje pristupa?nosti, otvorenosti i upotrebljivosti parlamentarnih podataka, naro?ito napore izra?ene u Deklaraciji o otvorenosti parlamenata, me?unarodnom sporazumu koji defini?e standarde i najbolje prakse parlamentarne transparentnosti, i Poplus, globalnog partnerstva gra?anskih aktivista koji se bave novim tehnologijama.